062-695-4245
kanniga@mydigitalpartner.co.th
Day

September 16, 2016

(How To) ตั้งงบโฆษณาบน Facebook Ads อย่างไร ไม่ให้เกินวงเงินที่(คุณ)กำหนด

Posted on16 Sep 2016
นอกเหนือจากการตั้งงบประมาณรายวันในการซื้อโฆษณาแล้ว การ Set Campaign Limit ก็ถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ สำหรับท่านที่ซื้อโฆษณาผ่าน Facebook Ads (แนะนำว่าทุกท่านควรจะทำครับ)